Onze visie op zorg in de toekomst in 6 thema's

De zorg moet sneller, beter en eenvoudiger. Dat vraagt nogal wat van zorgorganisaties. Het vraagt om de juiste koers en een sterke visie. Om zorg waarbij de mens centraal staat. Om stapsgewijs innoveren en betrouwbare partners. De vraag is ook: heeft u wel de juiste data om op te sturen? Uiteindelijk gaat het om toekomstbestendige zorg. Het Open Care Connect ecosysteem helpt zorgorganisaties te innoveren door invulling te geven aan een sterke visie. Een visie die we opdelen in zes thema’s. Aan de hand van deze thema’s helpen we zorgorganisaties op weg.

De mens centraal

De zorg draait om mensen. Mensen die zorg nodig hebben of daarvan zelfs volledig afhankelijk zijn. En het draait om de medewerkers; een steeds schaarser wordende groep van mensen die het verschil kunnen maken in de dienstverlening.

Het is belangrijk dat medewerkers de juiste tools hebben om te doen wat er werkelijk toe doet. In onze visie is technologie een randvoorwaarde voor betere en menselijkere zorg. Mits goed ingezet helpt technologie om de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op het individu, zonder de groep te verliezen. Kortom: technologie en ICT spelen een belangrijke rol, maar het uitgangspunt is en blijft de mens. Slimme oplossingen zijn fijner om mee te werken en maken het mogelijk om in minder tijd meer voor elkaar te krijgen. Ze hoeven zich minder bezig te houden met procedures en administratie en kunnen zich volledig richten op de zorg aan mensen.

In het belang van medewerker en cliënt

Het belangrijkste onderscheidend vermogen van een zorgorganisatie blijven de mensen die er werken. Hoe kan technologie de cultuur die je in de organisatie wilt creëren, ondersteunen of misschien zelfs borgen? En hoe kan technologie helpen om de vaardigheden van de medewerkers maximaal te ondersteunen en te laten renderen? En om kwaliteit van zorg te bieden? Ook dit vraagt om visie en strategie. Wij helpen (samen met de juiste partners) zorgprofessionals te wennen aan het gebruik van technologie op de werkvloer. We trainen hen en delen onze succesverhalen. We benadrukken dat het altijd zal blijven draaien om mensen. En dat technologie in dienst moet staan van mensen.

"We benadrukken dat het altijd zal blijven draaien om mensen. En dat technologie in dienst moet staan van mensen."

Hoe kunnen we de relatief traag-veranderende organisaties in een sterk veranderende technologische wereld helpen? Die vraag stond centraal bij het ontwikkelen van Open Care Connect. Een belangrijke vraag, want organisaties worstelen met de transitie naar de nieuwe digitale wereld.

De valkuil is, dat er een gat ontstaat tussen de snelheid waarmee nieuwe technologie beschikbaar komt en de snelheid waarmee organisaties deze technologie kunnen omarmen in hun dagelijkse werk.

Samen werken aan hetzelfde doel

Het invoeren van nieuwe technologie moet onderdeel worden van de cultuur en de visie van de organisatie. Dat vraagt om een overtuigende en cliëntgerichte visie. Een goede visie vanuit het management is noodzakelijk om in de organisatie beslissingen te kunnen nemen die impact hebben. Dat is nodig om een veranderproces in gang te zetten. Een belangrijk onderdeel daarvan is het vrijmaken van capaciteit om te testen en te leren. Mits het leerdoel aansluit op de visie en strategie van de organisatie.

Visie

De implementatie van de nieuwe technologie gaat niet alleen de ICT-afdeling aan, maar iedereen. Van zorgmanager tot gebouwbeheerder. En van inkoper tot cliënt. Vaak wordt de driehoek cliënt-verwant-professional nog te weinig betrokken bij zo’n proces. Bovendien wordt er vaak onvoldoende gekeken vanuit de leefwereld van de cliënt. Binnen Open Care Connect is het hebben van een nadrukkelijke visie en een heldere strategie daarom een vereiste. We helpen organisaties deze te ontwikkelen. Samen werken we aan hetzelfde doel.

De juiste koers
met een sterke visie

"Een goede visie vanuit het management is noodzakelijk om in de organisatie beslissingen te kunnen nemen die impact hebben."

Betrouwbare
samenwerking

Transformeren betekent leren. En leren betekent fouten maken. Dat vraagt om een veilige omgeving van partijen die samen een ambitie delen en op basis daarvan investeren. Het ecosysteem van partners biedt die veiligheid om te leren.

Omdat je je partners selecteert op hun toegevoegde waarde, ontstaat er bovendien een wederzijdse afhankelijkheid. Vertrouwen is één van de kernwaarden voor open innovatie.

Toewerken naar hetzelfde doel

Innoveren kan alleen in samenwerking. Immers, het gaat om werkprocessen, dienstverlening en klantwensen. Het gaat bovenal om mensen: cliënten en medewerkers. Zo’n samenwerking wordt alleen een succes als alle partijen weten waarom we gaan innoveren en hóe we dat doen. En als we allemaal toewerken naar hetzelfde doel. Innovatie moet dus worden gestuurd vanuit een cross-functionele samenwerking, gebaseerd op een uniforme visie.

Transparante afspraken

Voor zorgorganisaties is het belangrijk om te werken met de juiste partners. Qua vaardigheden, slagkracht en cultuur. En dat alle partners, ieder vanuit hun eigen expertise, bijdragen aan innovatie. Vertrouwen is essentieel. Daarom zijn transparante afspraken een belangrijk onderdeel van Open Care Connect. We borgen deze in Service Level Agreements (SLA’s) en ESCROW-overeenkomsten.

"Transformeren betekent leren. En leren betekent fouten maken."

Vrijwel dagelijks komen er nieuwe, baanbrekende oplossingen bij in de zorg. Van wearables en apps tot slimme domotica. Al deze oplossingen hebben een eigen platform en een eigen app. En allemaal lossen ze slechts een deel van de totale zorgvraag op.

Er is dus behoefte aan een platform dat al deze bestaande en nieuwe oplossingen verbindt en zorgt voor uniforme afhandeling. En: een platform dat op laagdrempelige wijze de stapsgewijze overgang mogelijk maakt naar nieuwe oplossingen. Binnen Open Care Connect gebruiken we een lokale ‘on premise’-oplossing, een cloud-oplossing en een mobiel app.

Resultaat: een hybride platform voor het koppelen van bestaande en nieuwe domotica-oplossingen; volledig merkonafhankelijk. De zorgmedewerker gebruikt één mobiele app voor de afhandeling, communicatie of om bijvoorbeeld een deur te openen. Dankzij diverse technieken (zoals REST API) kunnen ook derden koppelen. Zoals andere technologie-fabrikanten. Maar ook andere systemen binnen een zorgorganisatie, zoals een back-office systeem. Alles wordt eenvoudig koppelbaar. En het mooie is: het hoeft niet allemaal in één keer. Het kan ook stap voor stap.

Leren, evalueren en aanpassen

Tegenwoordig zijn het vaak kleinere innovaties die vernieuwing brengen. Door te experimenteren en te testen. We leren, evalueren en passen aan waar nodig, op basis van data en feedback. Dit proces zorgt voor vernieuwing die ook echt waarde toegevoegd. Deze agile-aanpak is ook mogelijk met het hybride platform van Open Care Connect. Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen nieuwe oplossingen kleinschalig toe te passen. Vervolgens kunnen ze bijsturen en optimaliseren door feedback en data. Daarna is opschaling beter en effectiever mogelijk.

Stapsgewijs
innoveren

"Vrijwel dagelijks komen er nieuwe, baanbrekende oplossingen bij in de zorg. Van wearables en apps tot slimme domotica."

De kracht van data

Om als zorgorganisatie succesvol te kunnen transformeren, zijn data nodig. Alleen datagedreven organisaties kunnen zich aanpassen aan de veranderende klantwens, omgeving en samenleving. Organisaties moeten dus data vastleggen. 

Het is belangrijk alle data veilig op te slaan en op de juiste wijze te structuren. Zo ontstaat interpreteerbare informatie. Deze informatie kan dienen als instrument om het effect van veranderingen te meten.
En om zo nodig bij te sturen. Data geven je inzicht in de kwaliteit van processen en van de uiteindelijke dienstverlening. Uiteindelijk helpen ze organisaties met innoveren, in alle aspecten. Gebaseerd op inhoud en feiten, in plaats van op meningen en veronderstellingen.

Samen zoeken naar slimme manieren

Data zijn cruciaal bij het optimaliseren van het zorgproces. Echter, de financiering van zorgdomotica is vaak een struikelblok. Daarom stellen we onszelf ten doel te experimenteren met moderne en innovatieve financieringsmodellen en betalingsmodellen. Een goed voorbeeld hiervan is ‘pay per use’.

"Data geven je inzicht in de kwaliteit van processen en van de uiteindelijke dienstverlening. Uiteindelijk helpen ze organisaties met innoveren, in alle aspecten."

De ouderenzorg staat voor veel verandering. Alle partijen zijn gebaat bij een toekomstbestendige ouderenzorg. Ofwel: zorg die ouderen helpt zo lang mogelijk op eigen kracht vooruit te kunnen. Maar dan wel op een menswaardige, eerlijke en betaalbare manier. In een goede balans tussen zorg, wonen en welzijn. 

Goede zorg waarbij de zorgbehoevende als mens centraal staat. En waarbij de bewoner of cliënt zoveel mogelijk de regie houdt over het eigen leven. Hoe kunnen we innoveren in de ouderenzorg zonder daarbij deze samenhang en menswaardigheid uit het oog te verliezen? En zonder ethische vraagstukken uit de weg te gaan?

Klaar voor de toekomst

Met Open Care Connect faciliteren we de digitale transformatie. Met als resultaat: duurzame zorg. Organisaties die werken met Open Care Connect maken dus automatisch werk van een duurzamere zorg. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van leven en werken. Bovendien zijn organisaties in staat om mee te veranderen met de samenleving en met de individuele wensen en waarden van mensen. Daarbij hebben we oog voor de privacy-gevoeligheid van technologie. Samen richten we de technologie zo in dat de privacy zo min mogelijk wordt geschonden.

Duurzame zorg

"Alle partijen zijn gebaat bij een toekomstbestendige ouderenzorg. Ofwel: zorg die ouderen helpt zo lang mogelijk op eigen kracht vooruit te kunnen."