Download de Whitepaper en ontdek:

Wet zorg en dwang:
zó zet je zorgtechnologie slim in

De Wet zorg en dwang vraagt van zorgorganisaties dat er aandacht is voor het recht op vrijheid van de cliënt. Dat je zorg verleent waarmee de cliënt instemt. En dat je uitsluitend een vrijheidsbeperkende maatregel inzet als het echt niet anders kan. Maar hoe geef je een cliënt meer vrijheid, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid? En hoe betrek je medewerkers bij de verandering die dit met zich meebrengt? Je ontdekt het in de whitepaper ‘Wet zorg en dwang: zó zet je zorgtechnologie slim in’. Interessant voor bestuurders, managers en zorgprofessionals.

De mens centraal

Het gaat erom dat je kiest voor zorgtechnologie die daadwerkelijk waarde toevoegt. Dat lukt alleen als je niet direct kijkt naar nieuwe technologie, maar eerst naar cliënt, medewerker en proces. Wat is de zorgbehoefte van de bewoners? Welke knelpunten ervaren medewerkers in hun dagelijkse werk? Aan welke technologie hebben ze behoefte en met welk doel? Dat klinkt als een enorme open deur. Toch gebeurt dit te weinig. Hoe verander je dit? En wat is ervoor nodig? Dit én meer lees je in de whitepaper ‘Zorgtechnologie en de Wet zorg en dwang: zó versterken ze elkaar’.

Wet zorg en dwang: ‘Nee, tenzij’

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Een organisatie mag in principe geen vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg toepassen, tenzij sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. De wet stelt ook eisen aan de inzet van zorgtechnologie. Dat is maar goed ook, want zorgtechnologie biedt niet per definitie meer veiligheid. Technologie zoals sensoren en cameratoezicht kan helpen, maar ze kan ook zorgen voor minder privacy en eigen regie.

“Met leefcirkels naar meer vrijheid”

“Onze beleeftuin grenst aan de psychogeriatrische woongroepen. We willen de tuin toegankelijk maken voor alle bewoners, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de bewoners met dementie. Dat doen we stap voor stap, met leefcirkels.”

Ilse Aussems, manager van woonzorgcentrum De IJpelaar (zorgorganisatie Thebe)